Aðalsíða » Leikskólar » Foreldrakönnun

Foreldrakönnun

Innihald könnunar

Foreldrakönnunin inniheldur 31 matsþátt í sex flokkum þar sem hver matsþáttur inniheldur eina eða fleiri spurningar:

1. Daglegt leikskólastarf

 • Ánægja með leikskólann
 • Sýnileiki stjórnenda í daglegu starfi
 • Ánægja barnsins í leikskólanum
 • Hæfilegur fjöldi barna á deild
 • Hollt mataræði

2. Námsumhverfi

 • Vinnubrögð
 • Aðstaða
 • Félagsleg samskipti
 • Þátttaka án aðgreiningar

3. Samskipti við foreldra

 • Upplýsingamiðlun
 • Þekking á stefnu og námsskrá leikskólans
 • Tengsl við starfsfólk leikskólans
 • Hvatning til þátttöku í leikskólastarfinu
 • Tímasetning viðburða
 • Heimasíða leikskólans

4. Upphaf og lok leikskólagöngu

 • Leikskólabyrjun
 • Flutningur milli skólastiga
 • Flutningur milli deilda

5. Sérstakur stuðningur og sérfræðiþjónusta

 • Hlutfall sérkennslu og stuðnings
 • Hlutfall sérfræðiþjónustu

6. Opin svör

Foreldrar eru beðnir að lýsta því sem þeim þykir gott við leikskólann og hvað mætti betur fara. Þeir eru einnig beðnir að svara opnum spurningum um hvað mætti betur fara sérstaklega á eftirfarandi sviðum:

 • Í daglegu starfi
 • Menntun, samskipti og starfshætti á leikskólanum
 • Námsumhverfið
 • Samskipti við leikskólann
 • Um upphaf leikskóladvalar
 • Um sérfræðiþjónustu og stuðning (ef við á)

Efni kannana er endurskoðað árlega að vori á samráðsfundi með notendum kerfisins. Hægt er að taka könnunina á íslensku, ensku og pólsku. Um 20 mínútur tekur að svara könnuninni ef einungis annað foreldrið er skráð með tölvupóstfang hjá skólanum en um 10 mínútur ef báðir foreldrar eru skráðir með tölvupóstfang.

Könnunin er framkvæmd í mars ár hvert. Könnunin er gerð fyrir foreldra barna á öllum deildum leikskólans. Búnir eru til þátttökukóðar úr lista sem skólinn sendir inn í kerfið í febrúar. Í þeim tilfellum þar sem tvö netföng eru skráð á foreldra er spurningalistanum skipt í tvennt og helmingur listans sendur á sitt hvort netfangið. Öðru hvoru foreldrinu eða báðum í sameiningu er þó frjálst að svara báðum hlutunum. Niðurstöður hvers aldurshóps eru birtar með samanburði við landsmeðaltal í byrjun apríl svo lengi sem 80% svarhlutfalli hefur verið náð. Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar í 5 skrefum sem lýsa því hvað þarf að gera til að taka þátt í foreldrakönnuninni.

Leiðbeiningar um framkvæmd

1. Tilkynning um fyrirhugaða könnun

Áður en foreldrakönnun fer fram þarf tengiliður Skólapúlsins að tilkynna foreldrum um fyrirhugaða könnun. Mælst er til að þeir foreldrar sem ekki vilja svara foreldrakönnuninni fái viku til að hafna þátttöku. Tilkynningin fer fram í tölvupósti með stöðluðu foreldrabréfi sem finna má hér fyrir neðan. Að þessu loknu er foreldralisti skólans sendur inn í Skólapúlsinn.

Foreldrabréf foreldrakönnunar (pdf)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (word)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (á ensku pdf)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (á ensku word)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (á pólsku pdf)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (á pólsku word)

2. Innsending foreldralista

Þátttaka í foreldrakönnun er staðfest með innsendingu foreldralista. Innsendingin þarf að hafa farið fram 5 virkum dögum fyrir byrjun marsmánaðar til að könnunin geti farið fram. Athugið að listann á að senda í einu Excelskjali án auðra raða sem viðhengi í tölvupósti á listar@skolapulsinn.is. Excelskjalið þarf að vista sem Excel Workbook (með endinguna .xlsx). Mælt er með því að innsend Excel skjöl sem innihalda símanúmer og/eða netföng séu aðgangslæst. Aðgangsorð fyrir skjalið skal senda með sms í símanúmer Skólapúlsins, 773-0600. Einfaldar leiðbeiningar hjá Microsoft um hvernig Excel skjöl eru aðgangslæst er að finna hér.

Ekki skal setja nafn forráðamanns á listann ef skólinn hefur ekki upplýsingar tölvupóstfang hans þar sem að könnunin er send út í tölvupósti og áminningar sömuleiðis. Ef forráðamaður vill ekki fá áminningu í sms skilaboðum á að fjarlægja símanúmer viðkomandi úr listanum. 

Skólinn velur hvort hann vilji senda könnun í heilu lagi á einn forráðamann (sjá lið a)) eða sinn hvorn helminginn á sinn hvorn forráðamanninn af tveimur (sjá lið b)).

a) Ein könnun á heimili, ekki skipt í helminga

Excelskjalið þarf að innihalda 7 dálka með eftirfarandi nöfnum og í eftirfarandi röð: Nafn barns, Fæðingarár barns, Kyn barns, Deild Barns, Forráðamaður Nafn, Forráðamaður Gsm, Forráðamaður Netfang. Þá verður einn spurningalisti sendur í heilu lagi á hvert heimili. T.d. annað hvort á móður eða föður. Athugið að sé þessi leið farin skal setja aðeins nafn eins forráðamanns á listann. Að gefnu tilefni er bent á að hvert barn á aðeins að koma einu sinni fyrir á listanum (sjá mynd 1).*

Foreldralisti

Mynd 1. Dæmi um foreldralista ef senda á kannanir í heilu lagi á aðeins einn forráðamann nemandans (smelltu til að stækka).

b)Ein könnun send í tvennu lagi á heimili

Athugið að óski skólinn eftir því að hvert heimili fái könnunina senda í tvennu lagi og annar helmingur sendur á föður og hinn á móður þarf skjalið að innihalda 10 dálka með eftirfarandi nöfnum og í eftirfarandi röð: Nafn barns, Fæðingarár barns, Kyn barns, Deild Barns, Faðir Nafn, Faðir Gsm, Faðir Netfang, Móðir Nafn, Móðir Gsm, Móðir Netfang (sjá mynd 2).*

Foreldralisti

Mynd 2. Dæmi um foreldralista ef senda á könnun í tvennu lagi á sinn hvorn forráðamann nemanda (smelltu til að stækka).

3. Boðsbréf og áminningar

Kerfið sendir út boðsbréf  þar sem foreldrar eru beðnir um að taka þátt í foreldrakönnun leikskólans með notkun Skólapúlsins. Áminningar eru sendar út, til þeirra sem ekki hafa svarað, vikulega til mánaðarloka. Að auki er ein SMS áminning send út í fyrstu viku mánaðarins. Um miðjan mánuðinn er tengiliður skólans minntur á möguleikann á símaeftirfylgni til að ná svarhlutfalli foreldra uppí nauðsynleg 80%.

4. Símaeftirfylgni

Á vefsvæði skólans er hægt að fylgjast með svarhlutfalli könnunarinnar. Upplýsingar um þá foreldra sem svarað hafa könnuninni hverfa jafnóðum og þeir byrja að svara. Hægt er að hringja í þá sem eiga eftir að svara og minna þá á eða bjóða þeim að svara í gegn um símann. Mælt er með því að byrja á símaeftirfylgni um miðjan mánuðinn og ljúka henni 3 dögum fyrir mánaðarmót. Æskilegt er að ná  80% svarhlutfalli, niðurstöður eru ekki birtar ef svarhlutfall er lægra en 60%.
Möguleiki er á símaeftirfylgni úr símaveri Skólapúlsins en sú þjónusta er ekki innifalin í grunngjaldi.

5. Persónuupplýsingar

Vefkerfið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum. Fullrar nafnleyndar er gætt þegar niðurstöður úr Skólapúlsinum eru birtar einstökum leikskólastjórnendum. Niðurstöðurnar eru einungis birtar í stórum hópum og þar sem engum persónuupplýsingum er safnað er ekki unnt að rekja svör einstakra einstaklinga aftur til þeirra.

*Upplýsingarnar úr foreldralistunum eru eingöngu notaðar til að senda könnunina og sjálfvirkar áminningar og til að koma í veg fyrir að foreldrar systkina fá könnunina tvisvar. Þegar byrjað er að svara spurningalista er nafni og símanúmeri sjálfkrafa eytt. Þegar búið er að svara spurningalista er tölvupóstfangi og þátttökukóða einnig sjálfkrafa eytt. Þegar könnuninni er lokið er nöfnum, símanúmerum og tölvupóstföngum þeirra sem ekki hafa svarað einnig eytt.