Aðalsíða » Leikskólar » Starfsmannakönnun

Starfsmannakönnun

Starfsmannakönnunin fer fram á netinu í mars og er send á tölvupóstföng allra starfsmanna skv. starfsmannalista sem tengiliður Skólapúlsins sendir inn í febrúar. Könnunin fer fram í mars á ári hverju og niðurstöður hennar birtast á vefsvæði þátttökuskólanna í byrjun apríl. Það tekur um 15-30 mínútur að svara könnuninni. Efni kannana er endurskoðað árlega að vori á samráðsfundi með notendum kerfisins.

Almenni hluti könnunarinnar metur 20 þætti, þ.á.m. vinnuálag, áskoranir í starfi, stuðning frá yfirmanni, samband vinnu og einkalífs, starfsanda, einelti og áreiti. Könnunin samanstendur af próffræðilega sannreyndum mælikvörðum úr QPS Nordic starfsmannakönnuninni. Mælikvarðarnir voru valdir með tilliti til fyrirliggjandi stuðnings við mælingasamræmi, samleitniréttmæti og forspárréttmæti sem finna má í ritrýndum fræðigreinum (sjá Christensen og Knardahl, 2010; Wannstrom o.fl., 2009a; Wannstrom o.fl., 2009b).

Leikskólakennarahluti könnunarinnar metur 20 þætti þar til viðbótar.

Allir starfsmenn (43 spurningar)

1. Starfið (12 spurningar)
1.1 Vinnuálag (3)
1.2 Skýrleiki hlutverks (3)
1.3 Ágreiningur um hlutverk (3)
1.4 Jákvæðar áskoranir í starfi (3)

2. Starfsmenn (7 spurningar)
2.1 Leikni í starfi (3)
2.2 Skuldbinding til vinnustaðarins (3)
2.3 Skörun vinnu og einkalífs (1)

3. Vinnustaðurinn (12 spurningar)
3.1 Starfsandi (3)
3.2 Stuðningur frá samstarfsfólki (2)
3.3 Stuðningur við nýsköpun (3)
3.4 Mismunun (2)
3.5 Einelti (þú) (1)
3.6 Einelti (annar en þú) (1)
3.7 Einelti (séð 2 eða fleiri lagða í einelti)

4. Stjórnun (12 spurningar)
4.1 Stuðningur frá næsta yfirmanni (3)
4.2 Sanngjörn forysta (3)
4.3 Valdeflandi forysta (3)
4.4 Ræktun mannauðs (3)

Leikskólakennarar (70 spurningar)

5. Uppeldi og menntun (48 spurningar)
5.1 Trú á eigin getu við uppeldi og menntun barna (14)
5.2 Trú á eigin getu við daglegt skipulag (8)
5.3 Trú á eigin getu við að tryggja jöfnuð (3)
5.4 Samstarf í leikskólanum (4)
5.5 Virkar samræður um starfið (11)
5.6 Virkni foreldra í leikskólastarfinu (5)
5.7 Aðgengi að ráðgjöf sérfræðinga utan skólans (1)
5.8 Ánægja með stuðning í leikskólanum við börn með sérþarfir (1)
5.9 Upplýsingar og stuðningur vegna barna með sérþarfir (1)

6. Símenntun og undirbúningstími (22 spurningar)
6.1 Hlutfall starfsmanna sem fær undirbúningstíma (1)
6.2 Hlutfall starfsmanna sem fær nægan undirsbúningstíma (1)
6.3 Notkun undirbúningstíma (1)
6.4 Virkni í símenntun (2)
6.5 Símenntunarþörf starfsfólks (9)
6.6 Hlutfall starfsfólks sem hefði viljað meiri símenntun undanfarið ár (1)
6.7 Hindranir í símenntun starfsfólks (7)

Opnar spurningar (6 spurningar)

7.1 Ef þú hugsar um líðan þína í starfi, starfsandann og daglegt starf, samskipti við barnahópinn og starfshætti í leikskólanum, hvað gæti helst bætt þetta?
7.2 Ef þú hugsar um samskipti innan leikskólans og samskipti við foreldra, hvað gæti helst bætt þetta tvennt?
7.3 Ef þú hugsar um stjórnun og forystu í leikskólanum, hvað gæti helst bætt þetta tvennt?
7.4 Ef þú hugsar um starfsþróun þína og símenntun, hvað gæti helst bætt þetta tvennt?
7.5 Vinsamlegast lýstu því hvað þér finnst gott við vinnustaðinn þinn (1)
7.6 Vinsamlegast lýstu því sem þér þykir slæmt eða megi betur fara á vinnustaðnum þínum (1)

Leikskólinn fær heildarniðurstöður úr könnuninni með samanburði við landið í heild í byrjun apríl. Niðurstöðurnar eru jafnframt notaðar af starfsfólki Skólapúlsins í tölfræðigreiningar m.a. fyrir fræðsluskrifstofur, ráðuneyti og fræðimenn til að auka skilning á starfi leikskólastarfsfólks á landsvísu. Niðurstöður fyrir starfsmannahópa með minna en fimm starfsmönnum eru ekki birtar til að tryggja nafnleynd.

Þátttakendur fá könnunina senda í tölvupósti en tengiliður Skólapúlsins í leikskólanum hefur einnig möguleika á að prenta út þátttökukóða og fá starfsmenn til að svara á staðnum.

Nafn hvers starfsmanns hverfur úr listanum þegar viðkomandi starfsmaður er búinn að svara. Niðurstöður leikskólans verða ekki birtar fyrr en lágmarkssvarhlutfalli er náð.

Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar um hvað þarf að gera til að taka þátt í starfsmannakönnuninni.

Framkvæmd könnunar

1. Tilkynning um fyrirhugaða könnun

Áður en starfsmannakönnunin fer fram þarf tengiliður Skólapúlsins að tilkynna öllum starfsmönnum um fyrirhugaða könnun. Mælst er til að þeir starfsmenn sem ekki vilja svara könnuninni fái viku til að hafna þátttöku. Tilkynningin fer fram í tölvupósti með stöðluðu bréfi sem finna má hér fyrir neðan. Að þessu loknu er starfsmannalisti skólans sendur inn í Skólapúlsinn (sjá nánar hér fyrir neðan).

Upplýsingabréf starfsmannakönnunar (pdf)

Upplýsingabréf starfsmannakönnunar (word)

2. Innsending starfsmannalista

Þátttaka í starfsmannakönnuninni er staðfest með innsendingu starfsmannalistans. Innsendingin þarf að hafa farið fram 5 dögum fyrir byrjun marsmánaðar til að könnunin geti farið fram. Athugið að listann á að senda í einu Excel-skjali án auðra raða sem viðhengi á tölvupóstfangið listar@skolapulsinn.is. Excelskjalið þarf að vista sem Excel Workbook skrá (með endinguna .xlsx). Excelskjalið þarf að innihalda 4 dálka með eftirfarandi titlum í röð: Starfsmaður Nafn, Starfsmaður Netfang, Starfsmaður GSM og Nafn næsta yfirmanns.*

Mynd 1. Dæmi um starfsmannalista.

Niðurstöður um stjórnun verða brotnar niður eftir nafni næsta yfirmanns ef 5 eða fleiri svör eru fyrir hvert nafn.

Nafn leikskólastjóra á ekki að vera með í listanum sem sendur er til Skólapúlsins. Undantekning frá þessu er ef að sveitarfélag leikskólans tekur þátt í Starfsmannapúlsinum en þá að nafn leikskólastjóra að fylgja með (sjá nánar hér: http://visar.is/?page_id=160).

Mælt er með því að innsend Excel skjöl sem innihalda símanúmer og/eða netföng séu aðgangslæst. Aðgangsorð fyrir skjalið skal senda með sms í símanúmer Skólapúlsins, 773-0600. Einfaldar leiðbeiningar hjá Microsoft um hvernig Excel skjöl eru aðgangslæst er að finna hér.

*Upplýsingarnar úr starfsmannalistunum eru eingöngu notaðar til að senda könnunina og áminningarnar sem á eftir fylgja í tölvupósti og í SMS. Þegar byrjað er að svara spurningalista er öllum persónuupplýsingum sjálfkrafa eytt. Þegar könnuninni er lokið er nöfnum, farsímanúmerum og tölvupóstföngum þeirra sem ekki hafa svarað einnig eytt. Ef starfsmaður vill ekki að haft sé samband í gegnum SMS á að fjarlægja símanúmer viðkomandi starfsmanns úr listanum. Þá fær viðkomandi starfsmaður einungis áminningar í tölvupósti.

3. Boðsbréf og áminningar

Kerfið sendir út boðsbréf  þar sem starfsmenn eru beðnir um að taka þátt í starfsmannakönnun leikskólans með notkun Skólapúlsins. Áminningar eru sendar út, til þeirra sem ekki hafa svarað, vikulega til mánaðarloka. Í fyrstu viku er áminningin einnig send út á sms formi. Í annarri viku mánaðarins eru að auki send út raddskilaboð til þeirra sem enn eiga eftir að svara. Um miðjan mánuðinn er tengiliður skólans beðinn um að hefja eftirfylgni til að ná svarhlutfalli starfsmanna upp í nauðsynleg 80%.

4. Eftirfylgni

Á vefsvæði leikskólans er hægt að fylgjast með svarhlutfalli könnunarinnar. Upplýsingar um þá starfsmenn sem svarað hafa könnuninni hverfa jafnóðum og þeir byrja að svara. Æskilegt er að ná 80% svarhlutfalli, niðurstöður eru ekki birtar ef svarhlutfall er lægra en 60%.

5. Persónuupplýsingar

Vinnsla könnunarinnar uppfyllir skilyrði laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónupplýsinga og er í samræmi við GDPR reglugerð Evrópuþingsins. Fjórar leiðir hafa verið þróaðar í því skyni:

✓ Öllum persónuupplýsingum er eytt áður en svörun hefst í nemendakönnun 6.-10. bekkjar
✓ Allar skeytasendingar eru dulkóðaðar (https:) sem dregur úr líkum á því að hægt sé að hlera
svörun um leið og hún á sér stað.
✓ Opin svör eru vistuð aðskilin frá öðrum svörum könnunarinnar sem kemur í veg fyrir að
upplýsingar sem koma fram í opnu svari geti á nokkurn hátt verið tengdar svörum við
fjölvalsspurningum í könnuninni.
✓ Notkun á vefkökum er takmörkuð, sjá nánar á www.visar.is undir Persónuverndarstefna.

Vísar rannsóknir, sem sér um framkvæmd könnunarinnar, er meðlimur ESOMAR, alþjóðasamtaka rannsóknafyrirtækja og vinna samkvæmt siðareglum þeirra. Nánari upplýsingar um öryggisráðstafanir má finna í persónuverndarstefnu á www.visar.is. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir með því að senda póst á personuvernd@visar.is.

6. Samband við Skólapúlsinn

Heimasíða Skólapúlsins er www.skolapulsinn.is. Tölvupóstur er sendur á skolapulsinn@skolapulsinn.is. Síminn á skrifstofunni er 5830700.