Aðalsíða » Grunnskólar » Foreldrakönnun

Foreldrakönnun

Foreldrakönnunin mælir 39 þætti í fimm flokkum:

Nám og kennsla
Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum
Nám í takt við grunnstoðir aðalnámskrár að mati foreldra
Ánægja foreldra með stjórnun skólans
Hæfileg þyngd námsefnis í skólanum að mati foreldra
Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra
Upplýsingagildi námsmats

Velferð nemenda
Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur
Ánægja foreldra með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda
Líðan nemenda í skólanum að mati foreldra almennt
Líðan nemenda í kennslustundum að mati foreldra almennt
Líðan nemenda í frímínútum að mati foreldra almennt
Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra
Ánægja foreldra með úrvinnslu skólans á eineltismálum
Ánægja foreldra með hraða á úrvinnslu skólans á eineltismálum
Ánægja foreldra með eineltisáætlun skólans
Meðaltímabil eineltis
Staðir innan skólans sem einelti á sér stað

Aðstaða og þjónusta
Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum
Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu/frístundaheimili
Hlutfall nemenda í tómstundaþjónustu/frístundaheimili
Ástæður fyrir því að nemendur nýta ekki tómstundaþjónustu
Ánægja foreldra með máltíðir í mötuneyti
Notkun á mötuneyti
Ástæður þess að nemendur nýta ekki mötuneyti

Foreldrasamstarf
Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi
Foreldrar upplýstir um stefnu skólans og námskrá
Áhrif foreldra á ákvarðanir varðandi nemendur
Þættir í skólastarfinu sem foreldrar hafa áhrif á
Þættir í skólastarfinu sem foreldrar vilja hafa meiri áhrif á
Ánægja með síðasta foreldraviðtal
Málefni sem rædd voru í síðasta foreldraviðtali
Þátttaka foreldra í gerð námsáætlunar með nemandanum
Mikilvægi þess að gera námsáætlun með nemandanum að mati foreldra
Ánægja foreldra með heimasíðu skólans
Foreldrar upplýstir um stefnu skólans og námskrá

Heimastuðningur
Virkni foreldra í námi barna sinna
Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barni sínu með námið
Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu
Hæfileg heimavinna að mati foreldra
Tími sem foreldrar aðstoða við heimanám
Væntingar foreldra um menntunarstig barns síns

Opin svör
Lýstu því hvað þér þykir gott við skólann þinn
Lýstu því hvað þér þykir mega betur fara í skólanum þínum

Spurningarnar eru 68 talsins. Hægt er að taka könnunina á íslensku, pólsku og ensku. Um 20 mínútur tekur að svara könnuninni.

Könnunin er gerð í febrúar ár hvert og er fyrir foreldra barna á öllum aldursstigum grunnskólans. Búið er til 120 foreldra líkindaúrtak úr lista sem skólinn sendir inn í janúar. Í þeim tilfellum þar sem tvö netföng eru skráð á foreldra er spurningalistanum skipt í tvennt og helmingur listans sendur á sitt hvort netfangið. Öðru hvoru foreldrinu eða báðum í sameiningu er þó frjálst að svara báðum hlutunum. Nánari útskýringar á aðferðafræði könnunarinnar er að finna hér. Niðurstöður á yngsta, mið- og unglingastigi eru birtar með samanburði við landsmeðaltal í byrjun mars svo lengi sem 80% svarhlutfalli hefur verið náð. Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar í 5 skrefum sem lýsa því hvað þarf að gera til að taka þátt í foreldrakönnuninni.

1. Tilkynning um fyrirhugaða könnun.

Áður en foreldrakönnun fer fram þarf tengiliður Skólapúlsins að tilkynna öllum foreldrum um fyrirhugaða könnun. Mælst er til að þeir foreldrar sem ekki vilja lenda í úrtaki foreldrakönnunarinnar fái viku til að hafna þátttöku. Tilkynningin fer fram í tölvupósti með stöðluðu foreldrabréfi sem finna má hér fyrir neðan. Að þessu loknu er foreldralisti skólans sendur inn í Skólapúlsinn.

Foreldrabréf foreldrakönnunar (pdf)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (word)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (á ensku pdf)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (á ensku word)

Foreldrabréf foreldrakönnunar (á pólsku pdf)

Foreldrabréf foreldrakönnunar(á pólsku word)

2. Innsending foreldralista

Þátttaka í foreldrakönnun er staðfest með innsendingu foreldralista. Innsendingin þarf að hafa farið fram 5 virkum dögum fyrir byrjun febrúarmánaðar til að könnunin geti farið fram. Tengiliður Skólapúlsins í viðkomandi skóla flytur upplýsingarnar út úr Mentor með því að haka við alla bekki skólans og smella á krækjuna „Útflutningur“. Athugið að listann á að senda í einu Excelskjali án auðra raða sem viðhengi í tölvupósti á listar@skolapulsinn.is. Excelskjalið þarf að vista sem Excel Workbook (með endinguna .xlsx). Skólinn velur hvort hann vilji senda könnun í heilu lagi á einn forráðamann (sjá lið a)) eða sinn hvorn helminginn á sinn hvorn forráðamanninn af tveimur (sjá lið b)).

Ekki skal setja nafn forráðamanns á listann ef skólinn hefur ekki upplýsingar tölvupóstfang hans þar sem að könnunin er send út í tölvupósti og áminningar sömuleiðis. Ef forráðamaður vill ekki fá áminningu í sms skilaboðum á að fjarlægja símanúmer viðkomandi úr listanum. 
 
a) Ein könnun á heimili, ekki skipt í helminga

Excelskjalið þarf að innihalda 6 dálka með eftirfarandi nöfnum og í eftirfarandi röð: Nemandi Nafn, Nemandi Bekkur, Nemandi Kyn, Forráðamaður Nafn, Forráðamaður Gsm, Forráðamaður Netfang. Þá verður einn spurningalisti sendur í heilu lagi á hvert heimili. T.d. annað hvort á móður eða föður. Athugið að sé þessi leið farin skal setja aðeins nafn eins forráðamanns á listann. Að gefnu tilefni er bent á að hver nemandi á aðeins að koma einu sinni fyrir á listanum (sjá mynd 1).*

Foreldralisti

Mynd 1. Dæmi um foreldralista ef senda á kannanir í heilu lagi á aðeins einn forráðamann nemandans (smelltu til að stækka).

 
b)Ein könnun send í tvennu lagi á heimili

Athugið að óski skólinn eftir því að hvert heimili fái könnunina senda í tvennu lagi og annar helmingur sendur á föður og hinn á móður þarf skjalið að innihalda 9 dálka með eftirfarandi nöfnum og í eftirfarandi röð: Nemandi Nafn, Nemandi Bekkur, Nemandi Kyn, Faðir Nafn, Faðir Gsm, Faðir Netfang, Móðir Nafn, Móðir Gsm, Móðir Netfang (sjá mynd 2).*

Foreldralisti

Mynd 2. Dæmi um foreldralista ef senda á könnun í tvennu lagi á sinn hvorn forráðamann nemanda (smelltu til að stækka).

 

3. Boðsbréf og áminningar

Kerfið sendir út boðsbréf  þar sem foreldrar eru beðnir um að taka þátt í foreldrakönnun skólans með notkun Skólapúlsins. Áminningar eru sendar út, til þeirra sem ekki hafa svarað, vikulega til mánaðarloka. Að auki er ein SMS áminning send út í fyrstu viku mánaðarins. Um miðjan mánuðinn er tengiliður skólans minntur á möguleikann á símaeftirfylgni til að ná svarhlutfalli foreldra uppí nauðsynleg 80%.

4. Símaeftirfylgni

Á vefsvæði skólans er hægt að fylgjast með svarhlutfalli könnunarinnar. Upplýsingar um þá foreldra sem svarað hafa könnuninni hverfa jafnóðum og þeir byrja að svara. Hægt er að hringja í þá sem eiga eftir að svara og minna þá á eða bjóða þeim að svara í gegn um símann. Mælt er með því að byrja á símaeftirfylgni um miðjan mánuðinn og ljúka henni 3 dögum fyrir mánaðarmót. Æskilegt er að ná  80% svarhlutfalli, niðurstöður eru ekki birtar ef svarhlutfall er lægra en 60%.
Möguleiki er á símaeftirfylgni úr símaveri Skólapúlsins en sú þjónusta er ekki innifalin í grunngjaldi.

5. Persónuupplýsingar

Vefkerfið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum. Fullrar nafnleyndar er gætt þegar niðurstöður úr Skólapúlsinum eru birtar einstökum skólastjórnendum. Niðurstöðurnar eru einungis birtar í stórum hópum og þar sem engum persónuupplýsingum er safnað er ekki unnt að rekja svör einstakra einstaklinga aftur til þeirra.

*Upplýsingarnar úr foreldralistunum eru eingöngu notaðar til að búa til líkindaúrtak skólans sem notað er í könnuninni. Þegar byrjað er að svara spurningalista er nafni og símanúmeri sjálfkrafa eytt. Þegar búið er að svara spurningalista er tölvupóstfangi og þátttökukóða einnig sjálfkrafa eytt. Þegar könnuninni er lokið er nöfnum, símanúmerum og tölvupóstföngum þeirra sem ekki hafa svarað einnig eytt.