Aðalsíða » Grunnskólar » Starfsmannakönnun

Starfsmannakönnun

Starfsmannakönnun fer fram í mars og mælir 45 þætti í 8 flokkum. Spurt er um viðhorf starfsfólks til skólans og skólastarfsins og fá kennarar að auki spurningar sem snúa að kennarastarfinu. Könnunin er bæði á íslensku og ensku.

Allir starfsmenn – Almennt
Starfsmannaviðtöl undanfarið ár
Gagnsemi starfsmannaviðtals
Tíðni áreitni meðal starfsfólks
Tíðni eineltis meðal starfsfólks

Allir starfsmenn – Viðhorf til skólans
Starfsánægja í skólanum
Starfsandi innan skólans
Stjórnun skólans
Upplýsingastreymi innan skólans
Starfsaðstaða í skólanum

Að auki eru starfsmenn sem stunda kennslu beðnir að gefa upplýsingar um átta þætti til viðbótar, þættirnir eru:

Kennarar – Almennar upplýsingar um kennara
Meðalfjöldi vikulegra kennslustunda á kennara
Meðalfjöldi vikulegra stunda við sérkennslu og stuðning á hvern kennara
Meðalstarfsaldur kennara við skólann
Meðalstarfsaldur kennara
Hlutfall kennara með meistaragráðu

Kennarar – Kennarastarfið
Ánægja með kennarastarfið
Trú kennara skólans á eigin getu
Upplýsingamiðlun til foreldra
Tími í heimavinnu á viku
Tími við kennslu
Undirbúningur kennslu í skólanum
Öllum bekknum kennt í einu
Hópavinna í bekk
Einstaklingsvinna í bekk
Einstaklingsmiðuð kennsla
Áhersla kennara á námsmat með prófum
Áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum

Kennarar – Starfsaðstaða kennara
Stuðningur við kennara vegna nemenda með námserfiðleika
Stuðningur við kennara vegna hegðunarörðugleika nemenda
Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara
Samráð um kennslu
Samvinna um kennslu
Valddreifing við ákvarðanatöku
Virk samvinna um skólaþróun og umbætur
Vinnuaðstæður kennara

Kennarar – Mat og endurgjöf
Umfang mats og endurgjafar
Hæfilegt mat og endurgjöf frá stjórnendum að mati kennara
Sanngirni mats og endurgjafar
Gagnsemi mats og endurgjafar
Nýting á niðurstöðum kennaramats

Kennarar – Símenntun kennara
Meðalfjöldi daga í símenntun undanfarið ár
Símenntunarþörf kennara
Form símenntunar sem óskað er eftir
Hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri símenntun undanfarna 18 mánuði
Hindranir í símenntun kennara

Allir starfsmenn – Opin svör
Vinsamlegast lýstu því hvað þér finnst sérstaklega gott við skólann.
Vinsamlegast lýstu því hvað þér finnst sérstaklega slæmt við skólann.

Starfsmannakönnunin fer fram á netinu og er send á tölvupóstföng allra starfsmanna samkvæmt starfsmannalista sem tengiliður Skólapúlsins sendir inn í febrúar. Niðurstöður fyrir starfsmannahópa með minna en fimm starfsmönnum eru ekki birtar til að tryggja nafnleynd. Starfsmannakönnun Skólapúlsins fer einungis fram í mars á ári hverju og niðurstöður hennar birtast á vefsvæði þátttökuskólanna í byrjun apríl.

Tengiliður Skólapúlsins í skólanum hefur einnig möguleika á að prenta út þátttökukóða og fá starfsmenn til að svara á staðnum. Nafn hvers starfsmanns hverfur úr listanum þegar viðkomandi starfsmaður er búinn að svara. Niðurstöður skólans verða ekki birtar fyrr en lágmarkssvarhlutfalli er náð. Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar í 5 skrefum sem lýsa því hvað þarf að gera til að taka þátt í starfsmannakönnuninni.

1. Tilkynning um fyrirhugaða könnun.

Áður en starfsmannakönnunin fer fram þarf tengiliður Skólapúlsins að tilkynna öllum starfsmönnum um fyrirhugaða könnun. Mælst er til að þeir starfsmenn sem ekki vilja svara könnuninni fái viku til að hafna þátttöku. Tilkynningin fer fram í tölvupósti með stöðluðu bréfi sem finna má hér fyrir neðan. Að þessu loknu er starfsmannalisti skólans sendur inn í Skólapúlsinn.

Upplýsingabréf starfsmannakönnunar (pdf)

Upplýsingabréf starfsmannakönnunar (Word)

2. Innsending starfsmannalista

Þátttaka skólans í starfsmannakönnuninni er staðfest með innsendingu starfsmannalistans. Innsendingin þarf að hafa farið fram 5 dögum fyrir byrjun marsmánaðar til að könnunin geti farið fram. Athugið að listann á að senda í einu Excelskjali án auðra raða sem viðhengi í tölvupósti á listar@skolapulsinn.is. Excelskjalið þarf að vista sem Excel Workbook skrá (með endinguna .xlsx).

Excelskjalið þarf að innihalda 3 dálka með eftirfarandi nöfnum og í eftirfarandi röð: Starfsmaður Nafn, Starfsmaður Netfang, Starfsmaður GSM. Nafn skólastjóra á ekki að vera á listanum.

Capture
Mynd 1. Dæmi um starfsmannalista.

Ef starfsmaður vill ekki að skólinn hafi samband við sig í gegnum SMS á að fjarlægja símanúmer viðkomandi starfsmanns úr listanum. Þar með fær viðkomandi starfsmaður einungis áminningar í tölvupósti.

Upplýsingarnar úr starfsmannalistunum eru eingöngu notaðar til að senda könnunina og áminningarnar sem á eftir fylgja. Þegar byrjað er að svara spurningalista er nafni sjálfkrafa eytt. Þegar búið er að svara spurningalistanum er tölvupóstfangi og þátttökukóða einnig sjálfkrafa eytt. Þegar könnuninni er lokið er nöfnum og tölvupóstföngum þeirra sem ekki hafa svarað einnig eytt.

3. Boðsbréf og áminningar

Kerfið sendir út boðsbréf  þar sem starfsmenn eru beðnir um að taka þátt í starfsmannakönnun skólans með notkun Skólapúlsins. Áminningar eru sendar út, til þeirra sem ekki hafa svarað, vikulega til mánaðarloka. Í fyrstu viku er áminningin einnig send út á sms formi, Um miðjan mánuðinn er tengiliður skólans beðinn um að hefja símaeftirfylgni til að ná svarhlutfalli starfsmanna upp í nauðsynleg 80%.

4. Eftirfylgni

Á vefsvæði skólans er hægt að fylgjast með svarhlutfalli könnunarinnar. Upplýsingar um þá starfsmenn sem svarað hafa könnuninni hverfa jafnóðum og þeir byrja að svara. Æskilegt er að ná  80% svarhlutfalli, niðurstöður eru ekki birtar ef svarhlutfall er lægra en 60%.

5. Persónuupplýsingar

Vefkerfið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5590. Engum persónuupplýsingum er safnað í Skólapúlsinum. Fullrar nafnleyndar er gætt þegar niðurstöður úr Skólapúlsinum eru birtar einstökum skólastjórnendum. Niðurstöðurnar eru einungis birtar í stórum hópum og þar sem engum persónuupplýsingum er safnað er ekki unnt að rekja svör einstakra einstaklinga aftur til þeirra.